من راه، راستی، و زندگی هستم!

  ۲۸ ثانیه

  ۱۷ آوریل ۲۰۲۱

بسیاری هموطنان ما روزانه دعا می‌‌کنند که "ما را به راه مستقیم هدایت کن." عیسی فرمود، "من راه ، حقیقت، و زندگی هستم." دعا می‌‌کنم که خداوند دعای شما را اجابت کند و شما راه مستقیم را در عیسی مسیح پیدا کنید.

دانلود