من به عیسی مسیح، ایماندارم و از دل و جان او را دوست دارم. مگر فامیل ام مرا مجبور میسازند که از ایمانم صرف نظر کنم. نمیدانم چی کنم؟ مرا رهنمایی کنید.

  ۲۹ دقیقه

  ۱۱ نُوامبر ۲۰۱۱

دانلود