معرفی وبسایت

  ۱۳ دقیقه

  ۱۷ آوریل ۲۰۲۰

این یک فیلم کوتاه در مورد نحوه استفاده از وب سایت Hope4Afghans است. آرش نحوهورود به بخشهای مختلف و استفاده از وب سایت امید برای افغانها را در قسمت‌های مختلف شرح می‌دهد.

دانلود