مصلوب شدن عیسی مسیح

  ۸ دِسامبر ۲۰۲۱

 

مهمترین دلیل آمدن عیسی مسیح و مصلوب شدنش نجات انسانها از گناه‌های شان بود. اشعیای نبی چنین می‌‌فرماید:"

او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهائی او ما شفا یافتیم.
اشعیا ۵۳: ۵

کلام خدا در کولسیان چنین می‌‌گوید " او سند محکومیت ما را همراه با تمام مقرراتی که برضد ما بود محو کرد و آن را به صلیب خود می‌‌خکوب نموده از بین برد. مسیح بر روی آن صلیب تمام قدرت های آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح کرد و بر آن ها پیروز شد و آن ها را پیش همه رسوا ساخت. »

یوحنا، رسول عیسی مسیح در رساله اش می‌‌نویسد: " ای فرزندان من، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند ـ یعنی عیسی مسیح که عادل است »

خدا را شکر برای نجات عظیم اش. خون عیسی مسیح همه گناه‌های ما را هم  از گناه اولیه و تمام گناه‌ها گذشته ما را پاک می‌‌نماید و ما را از عذاب وجدان و محکومیت و لعنت آزاد ساخته، نجات می‌‌بخشد. این خوش ترین پیغام برای دنیا است و همان خبر خوش انجیل است که همه می‌‌توانند از گناه آزاد شده و فرزند خدا شوند. مرگ مسیح قدرت گناه را شکستاند. مسیح برای ما مُرد تا ما برای او زندگی کنیم.


خدایی که سرچشمۀ سلامتی است، شما را کاملاً پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح، از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید. او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را می کند.
اول تسالونیکیان ۵: ۲۳-۲۴

عیسی مسیح را در روی صلیب همه شاگردانش به جز یوحنا رسول تنها گذاشتند ، یک تعدادی مردم در صورتش آب دهن انداختند، او را مسخره نمودند، او تحقیر شد ولی او همه را تحمل نمود تا امروز ما را شفای کامل درون ببخشد و ما را از تمام احساسات صدمه دیده، از همه تحقیر شدن‌ها، از همه آسیب‌های گذشته و از همه ترسها و غم‌ها و افسردگی‌ها و خاطرت بد و هر چه به ما تاثیر بد گذاشته و به ما ضربه زده است، کاملا آزاد نماید " از زخمهای‌ او ما شفا یافتیم‌. "

خدا برای جسم و بدن ما نیز اهمیت قائل است. خدا در عهد عتیق بیماران را شفا می‌‌داد. با آمدن عیسی مسیح شفای الهی بسیار در اختیار مردم قرار گرفت. رسول‌های عیسی مسیح  در نام عیسی مسیح مریض‌ها را شفا می‌‌دادند و تمام کلیساهای دنیا در طول تاریخ ایمان داشتند که خدا مریض‌ها را می‌‌تواند و می‌‌خواهد شفا بدهد و می‌‌لیونها شهادت در این مورد وجود دارد. امروز هم خدا همان خدا است و یکی از برکت‌های که زخمهای عیسی مسیح و از دستها سوراخ شده او نصیب ما می‌‌شود، شفای الهی است. ما با ایمان به خون مسیح می‌‌توانیم برای خود و دیگران شفای الهی را طلب کنیم. امروز هم خدا شفا دهنده ما است.

بوسیلۀ مرگ مسیح ما با خدا آشتی داده شدهایم. صلح با خدا عملی نیست که یک بار و برای همیشه صورت گیرد، بلکه بعد از آشتی نمودن با خدا، باید همیشه در حالت صلح و آشتی بود،  یعنی از گناه پرهیز نماییم. 

هموطنان عزیز! اگر تا حال به عیسی مسیح ایمان نیاورده اید، شما هم می‌‌توانید با اقرار نمودن به گناه تان با خدا آشتی نموده و به آغوش باز عیسی مسیح اعتماد نماید او می‌‌تواند شما را نجات ببخشد.

 

 


مقاله‌های اخیرا