مسیحیت چیست؟

مسیحیت چیست؟

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

اين اوديوي بسا ارزشمند كه توسط يك افغان قراات گرديده عقايد وعمل كرد هاي اساسي مسيحيت را پيشكش مينمايد وهمچنان در آن از شنونده دعوت ميگردد تا كلام خدا را مطالعه نموده و فرزند خدا شوند.


ضمنا براي آنانيكه نميتوانند كتاب "مسيحيت چيست " را به دست آورند ويا خواندن را هرگز نياموخته اند اين پيشكش شفاهي مروري است كه دانستن إيمان مسيحي را به شكل ساده براي شان فراهم مينمايد


از كتاب، "مسيحيت چيست" نوشته ويليام ميلر

برنامه‌ها