مسلمان هستم- برایم دعا کنید!

  ۱ دقیقه ۵ ثانیه

یکی از دوستان مسلمان ما از ما خواسته که برایش دعا کنیم! چه افتخار که این فرصت را برای دعا برای این عزیز ما داریم!

دانلود