مریم باکره

  ۳۱ دقیقه

  ۱۹ اوت ۲۰۱۲

مریم زن فروتن از طبقه مردم عادی از نسل داود نبی بود که خداوند او را برای تولد یگانه فرزندش عیسی مسیح نجات دهنده بشر انتخاب نمود. چون مریم بسیار فروتن بود و به خداوند اعتماد داشت، خداوند او را انتخاب نمود. خداوند دل‌های فروتن را دوست دارد. در پیش خداوند انسان به اساس قلب خود ارزش دارد، نه به اساس مقام منصب خود. خدا ضعیف‌ها را به خدمت خود می‌‌گرد تا که قدرت خود را آشکار نماید. پیش خداوند همه چیز آسان است، کافی است که به او اعتماد داشته باشیم.

دانلود