مرگ در نخستین لحظاتی زندگی

  ۲۸ دقیقه

  ۲۱ مه ۲۰۲۰

در حمله ای ترورستی بر شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی ۲۴ تن کشته شدند و ۱۶ تن دیگر زخم برداشته اند. بیشترین تعداد قربانیان این رویداد، زنان باردار و نوزادان هستند.
در این رویداد حمله کنندگان به نوزادانی که تازه چشم شان به دنیا باز شده بود وهنوز آغوش مادر را لمس نکرده بودند، شلیک کرده و بسیاری از مادران را هنگام زایمان به قتل رسانیده اند.

دانلود