مجلۀ حقیقت

  ۲۳ دِسامبر ۲۰۱۶

تمام دست اندرکاران مجله حقیقت، میلاد نجات دهنده ما عیسی مسیح را به شما عزیزان و فامیل های تان تبریک می گویند.
میلاد عیسی مسیح بهترین فرصت برای شریک ساختن کلام خدا و معرفی شخصیت عیسی مسیح می باشد. دعای همیشگی ما دست اندر کاران مجله حقیقت این میباشد که خدا شما را برای رساندن نور و پیام نجات عیسی مسیح برای ا فغان ها عزیز و سایر ملت استفاده نماید.
گرانو هیواد والو،
عیسی مسیح چه فرمایلی دی: «زه قیامت  او  ژوندون یم« او په رښتیا سره چی هغه قیامت او ژوندون دی. لکه څرنګه چی عیسی مسیح د عبادت ځای مشر ته وویل : « مه ویریږه خو ایمان لره.»  نو که  څوک  پر عیسی مسیح باندی ایمان ولری.  هغه په عیسی مسیح کښی د تل ژوندون حاصلوي. عیسی مسیح فرمایی: « چی زه قیامت او ژوندون یم، څوک چی پر ما باندی ایمان ولري، که هغه مړ هم شی نو لا به هم ژوندون ولري » (یوحنا ١١: ٢٥)
دوستان، ما در آستانه پایان سال 2016 هستیم، خدا  را سپاس که به ما  فیض بخشید تا به مدت    نه سال مجله حقیقت را چاپ و نیز از طریق ویب سایت نشرنماییم. اجازه دهید از همه دوستان وعزیزان که ما را با نوشتن مقالات و ا شعار شان  و همچنان در  امور فنی یاری  داده اند و نیز آنعده دوستانی که با ا رسال ایمیل های شان باعث تشویق ما شده اند ابرا ز سپاس و قدر دانی نماییم. خداوند شما عزیزان را برکت دهد.

مقاله‌های اخیرا