مثبت نگری

  ۳۰ دقیقه

  ۹ مارس ۲۰۱۸

وجود افکار منفی در بعضی حالات منجز به ایجاد فاصله در روابط ما می‌گردد.
پس برما لازم است قبل از ابراز نظر و قضاوت روی هر موضوع بیشتر تعمق و کنجکاوی نماییم.
آورنده خوشی و آرامش در زندگی ما همان مثبت اندیشی می‌باشد، با دیدگاه سالم در زندگی خویش صلامتی می‌آوریم.
کلام خداوند می‌فرماید که با قلب‌های شاد و خوشحالی زندگی نماییم.
چه زیباست اگر افکار‌های خویش به عیسی مسیح بسپاریم، او ارباب صلامتی و زند گیست.

دانلود