ما همه دیدیم که چی گونه سفینه فضایی ایکس سپیس به فضا می‌رود، اگر ما به در وقتی می‌بودیم که عیسای مسیح به آسمان رفت چی فکر می‌کردیم؟

  

  ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰

وقتی سفینه ایکس سپیس به فضا رفت همه منتظر هستیم که چی وقت بار می‌گردد. همچنان وقتی عیسای مسیح به آسمان صعود کرد، همه پیروان عیسای مسیح انتظار بازگشت دوباره او هستند. در اعمال رسولان فصل ۱ آیه ۱۱ می‌خوانیم:
همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوریکه بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.»

دانلود