لبخند

  ۱ نُوامبر ۲۰۱۲

هرگاه بتوانم بعد از هر شکست لبخند بزنم شجاع خواهم بود

مقاله‌های اخیرا