قیام مسیح و نوروز

  ۱۳ مارس ۲۰۱۴

نوروز و بهاران، همه چیز زیباست. طبیعت از خواب زمستانی بیدار شده شکوفه میاورد.
در کشورعزیز ما افغانستان اکثر مردم در سراسر کشور، با آمد آمد بهار، آماده‌ی پذیرایی نوروزمی‌باشند.
امسال ما نوروز را یک ماه قبل از قیام مسیح جشن میگیریم.
پیام نوروز شباهتی به پیام قیام عیسی مسیح دارد. نوروز خبر از احیای دگرباره حیات طبیعت می دهد و در قیام مسیح خبر از زنده شدن طبیعت نو انسانها می دهد که عیسی مسیح با قیامش برای ما مفت و رایگان بخشید.
در نوروز خبر از چیزهای تازه و نو داده میشود و مسیح نیز در قیام خود چیزهای نو را به ما به ارمغان آورد: زندگی نو، آرزو و امید نو،  نیرو تازه، آینده نو….
جان رفت در سَرِ می و حافظ به عشق سوخت
                                                     عیسی‌دَمی کجاست که اِحیای ما کند
افرادی در دنیای ما هستند که هنوز با مسیح زنده روبرو نشده اند و بر سر قبرها گریان ایستاده اند. برای آنها امیدی نیست. برای آنها آینده ای وجود ندارد و همه چیز تمام شده.
اگر تا اکنون عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود نپذیرفته اید، او برای گناهان شما بر صلیب مُرد تا آزادی و رستگاری را برای شما به ارمغان بیاورد. او با مرگ خود حیات جاودان و نجات ابدی را به شما ارزانی داشت.

مقاله‌های اخیرا