قیام عیسی مسیح از مرده‌گان

  ۲۸ دقیقه

  ۱۴ آوریل ۲۰۲۳

عیسی مسیح از مرگ قیام کرده است، او برخاسته است! از آغاز آفرینش عالم به این طرف، هرگز واقعه‌ای مهم‌تر از برخاستن عیسی مسیح از مردگان وجود نداشته است. اگر مسیح از مردگان بر نمیخاست، نه کلیسایی وجود می‌‌داشت و نه مسیحیت و نه نجات برای انسان گناهکار. کل مسیر تاریخ تماماً متفاوت می‌‌‌بود.
برخی از منکران خدا کوشش دارند بگویند که مسیح اصلاً مصلوب نشه که از مرگ برخیزد. اما ایشان در اشتباهند. رستاخیز عیسی واقعیتی تاریخی است. نه تنها شاگردان عیسی مسیح بلکه مردم همان محل شاهد صلیب شدن عیسی مسیح بودند. آفتاب هیچگاه با دو انگشت پنهان نمیشود.

دانلود