قلبهای ما باید تغییر کند

  

  ۸ ژوئن ۲۰۲۱

تنها عیسای مسیح از باطن و درون و قلب انسان خبر دارد و تنها عیسای مسیح است که می‌تواند قبل ما را تغییر داده و یک قلب مطیع و مهربان بدهد تا خدا را دوست داشته و دیگران را خدمت نماییم. یوحنا فصل ۲ آیه ۲۵ می‌گوید: لازم نبود کسی در باره انسان چیزی به او بگوید زیرا او به خوبی می‌دانست که در باطن انسان چیست.

ما ضرورت داریم تا قلب خود را به عیسای مسیح بدهیم و ایمان داشته باشیم که او می‌تواند ما را تغییر دهد.

دانلود