قضاوت دیگران و لاف زدن

  ۱ ساعت

  ۱۳ اُکتُبر ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۴ آیه‌های ۱۱-۱۷ به ما درس می‌دهد که ریشه قضاوت و داوری دیگران در حسادت است. وقتی ما دیگران را قضاوت می‌کنیم در حقیقت خود را بالاتر از فرمان خدا قرار می‌دهیم. خدا کسی است که فرمان را صادر کرده است و مردم خدا تحت فرمان خدا قرار دارند. ما نباید دیگران را قضاوت کنیم در عوض رحیم و مهربان باشیم. لاف زدن هم یک عادت بد دیگر برای پیروان عیسای مسیح است. وقتی ما لاف می‌زنیم و به خدا تسلیم نیستیم در حقیقت ما می‌خوایم کنترول زندگی خود به صورت عام و تام داشته باشیم. تنها خدا قادر مطلق بوده و کنترول همه چیز را همه جا و همیشه به دست دارد. ما باید همیشه بگوییم اگر خدا بخواهد این کار را می‌کنیم یعنی خود و زندگی خود را به خدا بسپاریم.

دانلود