قربانیان آلوده گی هوا بیشتر از قربانیان جنگ

  ۲۸ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

مشکل آلوده‌گی آب و هوا در کشور و به خصوص در کابل به شکل دو بُعدی است. در افغانستان به دلیل سوخت مواد غیرمعیاری و استفاده از ذغال و پلاستیک، هوای داخل و بیرون خانه‌ها به شکل جدی آلوده است. می‌‌‌‌‌زان تلفات ناشی از آلوده‌گی آب و هوا بیش‌تر از جنگ و ناامنی است.
خطرات آلوده‌گی آب و هوا در داخل خانه‌ها بسیار جدی است. می‌‌‌‌‌زان تلفات ناشی از آلوده‌گی آب و هوا در داخل خانه‌‌ها نسبت به بیرون زیاد‌تر اس، و زنان و کودکان قربانی اصلی این نوع آلوده‌گی آب و هوا هستند. آلوده گی آب و هوا از چالش عمده شهروندان است که سالانه صد‌ها تن در اثر آلوده گی هوا دچاری بیماری‌های کشنده می‌‌‌‌شوند. خصوصأ از کابل نشینان قربانی می‌‌‌‌گیرد.
زمین یگانه خانه مشترک ماست! خداوند آنرا خوب و پاک آفرید، پس باید آنرا پاکیزه نگهداریم. چه باید صورت بگیرد تا هوای آلودۀ کابل دوباره پاک و صاف گردد؟

دانلود