قدرت خون

  ۳۰ دقیقه

  ۱۲ فِورِیه ۲۰۱۲

در هر دو قسمت کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید، از قدرت خون ذکر شده است که خداوند قوم خود را با قربانی کردن حیوانات می‌‌بخشد. ابراهیم، اسحق، و یعقوب و دیگر می‌ابران همه قربانی کردند تا اینکه خداوند این سلسه قربانی را با ریختاندن خون عیسی مسیح در روی صلیب خاتمه داد. با قربانی شدن عیسی مسیح تمام گناهان ما بخشیده شد. زندگی انسان به خداوند بسیار با ارزش است پس خون آنها نیز ارزش دارد. خون مسیح با ازشتر از هر خون است چون او بیگناه بود. بنا براین هیچ چیزی دیگری بغیر از خون مسیح نمی‌توانیست باعث آموزش گناهان بشر شود.

دانلود