قدرت خواهی

  ۳۷ دقیقه

  ۷ آوریل ۲۰۱۳

پیروان عیسی مسیح هر کار را جهت رضایت و جلال خداوند انجام می‌‌دهند و همدیگر را با فروتنی خدمت می‌‌کنند. زیرا رحمت و فیض خداوند از آن فروتنان است. در کلیسای مسیح، روحیه حسادت و هم چشمی جا نداشته بلکه به همدیگر از دل جان خدمت می‌‌کنیم.
در ایمان مسیحی، رهبر کسی نیست که بالای دیگران خداوندی کند بلکه کسی است که دیگران را با فرونتی خدمت کند.

دانلود