قدرت ایمان

  ۴۳ دقیقه

  ۱۷ فِورِیه ۲۰۱۳

در جوامع، بعضی‌ها در مورد مسیحیت تعریف‌های بی‌انسافانه و بدور از حقیقت می‌‌کنند. حتی در بعضی مواقع، ایمان‌داران با رفتار‌های نا پسند بعضی افراد مواجه می‌‌شوند. خداوند را شکر گذار هستیم که همچون عملکرد‌ها باعث دلسردی ما نسبت به ایمان ما نمی‌گردد.
زیرا ما توسط عیسی مسیح خوانده شده‌ایم. محافظ و پناه گاه ما خداوند است. ما ایمان داریم که جواب همه سوالات و قضاوت‌ها را خداوند می‌‌دهد. و بهترین جواب ما نسبت به جامعه همان زندگی تغیر یافته و روحانی ماست.

دانلود