فقر و ثروت

  ۱ ساعت

  ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۱ آیه‌های ۹-۱۱ به ما درس می‌دهد که چی فقیر باشیم یا چی ثروتمند، ما باید هر روز به خدا اعتماد داشته باشیم. همچنان اگر فقیر یا ثروتمند هستیم، نباید خود را با دیگران مقایسه کنیم. خداوند به ثروتمندان هوشدار می‌دهد که کسی که ثروتمند است مغرور نباشد. اگر یک ایماندار ثروتمند است باید فروتن باشد چون هر چی دارد از خداست. خداوند سرچشمه همه برکات ماست. اگر فقیر هستم نباید افسرده باشیم چون خداوند روزی ما را می‌رساند. فقیر یا ثروتمند، هر دو به خدا ضرورت دارند و باید زندگی خود را هر روز به خدا بسپارند.

دانلود