فروتنی مسیح

  ۲۸ دقیقه

  ۱۵ نُوامبر ۲۰۲۱

زمانیکه به زنده‌گی عیسی مسیح به روی زمین نگاه می‌‌‌‌‌‌کنیم، درمییآبیم با چه فروتنی و ساده‌گی زیست. او از تکبر و خودخواهی مبرا بود. وقتی که به اورشلیم وارد شد فروتنانه وارد اورشلیم شد. عیسی مسیح مانند پادشاهی زمینی سوار بر اسب، پیشاپیش لشکری بزرگ وارد اورشلیم نشد. وی در مقام عادل و صاحب نجات و حلیم سوار بر کرهٔ خر آمد. فروتنی و تواضع او حکایت از اطاعت او دارد.

دانلود