فرزند خواندگی

  ۳۰ مه ۲۰۲۴

کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند، خدای مقدس، پدر پر از محبت آن‌هاست. پیروان عیسی مسیح به خانواده خدا تعلق دارند و می‌‌‌توانند بدون تشویش به پدر آسمانی خود، یعنی خدای قادر مطلق و مقدس، نزدیک شوند و همواره از توجه پدرانه او بهره ‌مند شوند. این قلب پیام عهد جدید و یا انجیل مقدس است.

وقتی به عیسی مسیح ایمان بیاورید، می‌‌‌توانید خدا را به عنوان پدر مهربان آسمانی خود داشته باشید. در این رابطه جدید با خدا، او پدر کامل ما می‌‌‌شود و با وفاداری به ما محبت می‌ ورزد، از ما مراقبت و محافظت می‌‌‌کند، به شخصیت ما احترام می‌‌‌گذارد و به ما تعلیم می‌‌‌دهد تا بتوانیم به فرزندان بالغ، مطیع و وفادار او تبدیل شویم.

در انجیل یوحنا می‌ خوانیم که اولین برکتی که از ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیب می‌‌‌شویم، فرزندخواندگی خدای قادر مطلق است. یوحنای رسول در رسالۀ خود در باره این حقایق می‌‌‌فرماید:

ببینید، چه محبت بزرگی خدای پدر در حق ما کرده است تا ما به نام فرزندان او خوانده شویم و همین طور هم هستیم. از همین خاطر است که مردم این دنیا ما را نمی شناسند، زیرا او را نشناخته اند.
اول یوحنا ۳: ۱

علاوه بر محبت به خواهران و برادران هم‌ایمان، اخلاق فرزندخواندگی خدا، دوری از گناه، و وارث بودن خدا، این همه امتیازاتی است که فرزند خواندگی خدا به یک ایماندار می‌ بخشد. نکتۀ مهم دیگر در ارتباط با فرزند خواندگی خدا این است که این فرزند خواندگی باید تفکر حاکم بر زندگی مسیحی ما باشد و استقامت زندگی ما را تعیین نماید.

عیسی مسیح به یک معنی خاص، خود را فرزند خدا می‌ دانست و به پیروان خود هم تعلیم می‌‌‌داد که خدا را پدر آسمانی خود و همچون خودش عضو یک خانوادۀ روحانی بدانند.

 عیسی مسیح در ابتدای خدمت زمینی خود می‌‌‌فرماید:

چون هر کس مطابق ارادۀ خدا کار کند، برادر من، خواهر من و مادر من است.»
مرقس ۳: ۳۵

در انجیل یوحنا نوشته شده است که عیسی مسیح بعد از قیام خود از مرگ، وقتی به یکی از پیروان خود ظاهر شد، به او فرمود: «پیش برادران من برو و به آنها بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می‌‌‌روم.»

(یوحنا ٢٠: ١٧­-١٨)

همان‌طور که عیسی مسیح با آگاهی از این که او به شکل بی‌نظیر فرزند خدا است، زندگی خود را روی زمین هدایت می‌‌‌کرد، ما هم با آگاهی از مقام فرزندخواندگی خود، باید این فرزندخواندگی زندگی ما را هدایت و رهنمایی نماید.

این موضوع در موعظۀ سر کوه عیسی مسیح نیز به شکل بسیار روشنی بیان شده است. به سبب اینکه موعظۀ سر کوه را به عنوان اساسنامه‌ای برای زندگی در پادشاهی خدا هم می‌‌‌شناسند، این اصول، به نوعی، راهنمای زندگی در خانواده الهی نیز هستند.

 در موعظۀ سر کوه، ابتدا به اهمیت فرزندخواندگی به عنوان اساس رفتار مسیحی پرداخته می‌‌‌شود. موعظۀ سر کوه مانند شریعت عیسی مسیح، اصول، قواعد و دستورات اخلاقی کلی را تعلیم می‌‌‌دهد که شخص مسیحی باید بر اساس آن‌ها زندگی خود را تنظیم کند. این اصول اخلاقی شامل آزادی همراه با مسئولیت ‌پذیری هستند که به طور بنیادین با تعلیمات معلمان شریعت و کاتبان یهودی که مانند نوعی معامله با خدا بود، تفاوت دارند.

در موعظۀ سر کوه، به فرزندان خانواده الهی آموزش داده می‌‌‌شود که چگونه اخلاق و روش زندگی داشته باشند. این اخلاق و روش زندگی در سه اصل جامع دیده می‌‌‌شود:

 اصل اول سرمشق قرار دادن پدر آسمانی است. به طور مثال، عیسی مسیح در این موعظه می‌‌‌فرماید:

پس شما کامل باشید، همان طور که پدر آسمانی شما کامل است.
متی ۵: ۴۸

اصل دوم جلال دادن پدر است. همان‌طور که عیسی مسیح می‌‌‌فرماید:

پس بگذارید نور شما در برابر مردم بدرخشد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را ستایش نمایند.
متی ۵: ۱۶

اصل سوم خشنود ساختن پدر است.

اما تو وقتی روزه می گیری، رویت را بشوی و موهایت را چرب کن، تا پیش مردم روزه دار به نظر نیایی بلکه فقط پدر آسمانی تو که در نهان است آن را بداند، آن وقت پدر آسمانی تو که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست، اجر تو را خواهد داد.
متی ۶: ۱۷-۱۸

این اصول همانند رفتار والدین جسمانی است که از فرزندان خود می‌‌‌خواهند به نقش قدم آنها راه بروند، باعث عزت، نام نیک و خوشحالی آن‌ها شوند. پدر آسمانی ما نیز از ما که فرزندان روحانی او هستیم، چنین انتظاری دارد.

فرزند خواندگی درموعظۀ سرکوه اساس دعای مسیحی راهم تشکیل می‌‌دهد. عیسی مسیح تعلیم داده می‌‌فرماید: «پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. . . .» (متی ٦: ٩)

در باره فرزندخواندگی مطالب زیادی در کتاب مقدس نوشته شده است. اما با این سوالات این بحث را خلاصه می‌‌‌نمایم:

آیا شما که عیسی مسیح را به عنوان نجات‌دهنده خود قبول کرده‌اید، احساس می‌‌‌کنید که فرزند خدا هستید و خدای قادر مطلق پدر مهربان آسمانی شما است؟

آیا تا حال یاد گرفته‌اید آن کارهایی که پدر آسمانی شما را آزرده می‌‌‌نماید ترک کنید؟

آیا شباهت فرزند خدا بودن در شما دیده می‌‌‌شود؟

دعا می‌‌‌کنیم که خدای قادر مطلق ما را فروتن نماید و به فرزند مطیع و فرمانبردار خود تبدیل نماید.مقاله‌های اخیرا