عیسی مسیح شبان نیکو

  ۱۳ دِسامبر ۲۰۲۲

در کتاب مقدس در مورد عیسی مسیح می‌خوانیم که:

در ازل کلام بود. کلام با خدا بود و کلام خود خدا بود، از ازل کلام با خدا بود. همه چیز به وسیلۀ او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. زندگی از او بوجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است.
یوحنا ۱: ۱-۵

در کتاب مقدس از عیسی مسیح به این عناوین یاد شده است: نان و آب حیات، قیامت، شبان نیکو، نور عالم، راه و راستی و حیات و تاک حقیقی است

آیا چیزی هست که ما در این دنیا و در آخرت به آن محتاج باشیم. ما در این هفت همه چیز را داریم « نانی که سیر می‌کند، آبی که تشنگی را برطرف می‌سازد، دری که به جای امن باز می‌شود، شبان نیکویی که جانش را برای نجات متعلقانش می‌دهد، نوری که جان را گرمی و راه را روشنایی می‌بخشد و تاریکیها را آشکار می‌کند، راهی که حقیقت و راستی است و به حیات ابدی می‌پیوندد، و بالاخره تاکی که دایماً شاخه هایش پاک و بارور می‌شوند. بلی، همۀ نیازهای ما در کلمۀ خدا نهفته است. یعنی تامین نیازها، حفاظت، هدایت در راستی، زندگی پر بار و حیات ابدی، همه در عیسی مسیح یافت می‌شود

عیسی مسیح برای معجزاتی که می‌کرد و شفاهایی که می‌داد روشهای گوناگون و خلاقی داشت که همه با نیاز افراد منطبق بودند. مثلاً اگر نابینایی شخصی، بعلت وجود روح بد در او بود، آن روح را بیرون می‌کرد. و اگر کور بود او را بینا می‌نمود

عیسی مسیح در جاهای مختلف صحبت کرد: در هیکل، در سر کوه، در کنار دریا، در کشتی، در باغ زیتون و در جاهای دیگر. اولین معجزه او در یک عروسی بود و هرگاه عیسی مسیح وارد مراسم سوگواری می‌شد سخنرانی نمی کرد، بلکه مرده را زنده کرده و سوگواری را به عروس تبدیل می‌کرد. وقتی از عیسی مسیح پرسیدند که: ” ملکوت خدا چه وقت می‌آید“، او با اشاره بخودگفت: ” اینک ملکوت خدا در میان شما است.“ پس بی سبب نیست که به ما گفته شده است: اولین نیازما طلبیدن ملکوت خدا و عدالت اوست و بعد همه نیاز‌های دنیوی ما بوسیلۀ حکمت و دانایی خداوند بر آورده می‌شوند. تمام فرزندان خدا به این گفته عیسی مسیح شهادت می‌دهند که فرمود اند: ” درستی حکمت خدا بوسیلۀ نتایج آن به ثبوت می‌رسد.“

عیسی مسیح با دادن جانش برای ما نیکویی خود را ثابت کرد. اما او نه تنها شبان نیکوست، بلکه شبانی قادر نیز هست. شبانی که تحت هدایت او می‌توانیم احساس امنیت کنیم. در انجیل یوحنا ۱۰: ۲۷-۲۹ در این رابطه عیسی مسیح می‌فرماید:

گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آن ها را می شناسم و آن ها به دنبال من می آیند. من به آن ها زندگی ابدی می بخشم و آن ها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آن ها را از دست من بگیرد. پدری که آنها را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آن ها را از دست پدر من بگیرد.
یوحنا ۱۰: ۲۷-۲۹

نجات فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است چون او حقیقتاً خداست.

 عیسی مسیح می‌فرماید:

عیسی به او گفت: «من راه و راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید.
یوحنا ۱۴: ۶

کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست

که ترکنی سرانگشت و صفحه بشماری


مقاله‌های اخیرا