عیسی سلطنت میکند

  ۳۱ اُکتُبر ۲۰۱۲

عیسی سلطنت میکند
بشنو ای دوست دل حکایت میکند
که خداوندم عنایت میکند
کاسه ام لبریز کرد از مهر خود
بهر هر انسان محبت میکند
گرچه بودم من محکوم به مرگ
نزد پدر او شفاعت میکند
باشد عیسی داور همه جهان
شاه عادل است ، عدالت میکند
گفت آنکه آورد ایمان به من
گر بمیرد باز قیامت میکند
بار دیگر او میآید به جهان
اجر دهد آنرا که خدمت میکند
گفتا  هر چه میخواهی به اسم من
پدرم آنرا اجابت میکند
گفت دعا کن از برای دشمنان
حتی آنی را که لعنت میکند
آفتابش میتابد بر خوب و بد
حتی بارانش رحمت میکند
ای دنیا جا نداری در دلم
در دلم عیسی سلطنت میکند

                ( ر.ج  )

مقاله‌های اخیرا