عیسی آمده

  ۵ دقیقه ۷ ثانیه

  ۲۰ دِسامبر ۲۰۲۲

با دل پر از شادی و هیاهو و غوغا مژده آمدن عیسی را جشن می‌گریم.

دانلود

متن برنامه / متن سرود

در درون جان ما غوغاست

صد هزاران مژده بر دلهاست

عیسی آمده - عیسی آمده - عیسی آمده


از نسیم این پیام آسمانی روز و شب

اشک شادی در دلم دریاست

عیسی آمده - عیسی آمده - عیسی آمده


در درون جان ما غوغاست

صد هزاران مژده بر دلهاست

عیسی آمده - عیسی آمده - عیسی آمده


این حدیث سوسن است و این حدیث یاسمن

این حدیث لالۀ صحراست

عیسی آمده - عیسی آمده - عیسی آمده


در درون جان ما غوغاست

صد هزاران مژده بر دلهاست

عیسی آمده - عیسی آمده - عیسی آمده