عیسای مسیح یگانه کسی است که می‌تواند ما را از چاه گناه و ناامیدی نجات دهد

  

  ۱۲ فِورِیه ۲۰۲۱

چاه هایی زیادی در زندگی ما وجود دارد مانند چاه نا امیدی و دلسردی، چاه ترس و چاه‌های دیگر. ما به قدرت خود نمیتوانیم خود را از این چاه‌های زندگی نجات دهیم. عیسای مسیح یگانه کسی است که می‌تواند ما را از چاه گناه و ناامیدی نجات دهد چون او جان خود را در صلیب برای گناه ما داد. عیسای مسیح دفن شد اما در روز سوم دوباره زنده شد. عیسای مسیح همچنان گفت آب را به ما می‌دهد زندگی ابدی با اوست.

دانلود