عیسای مسیح یگانه راه نجات است

  

  ۲۷ نُوامبر ۲۰۲۰

عقاید و مذاهب مختلف راههای گوناگون را برای نجات انسان نشان می‌دهند. اما عیسای مسیح می‌گوید که او یگانه راه نجات است. تمام عقاید و مذاهب دیگر کارها و اعمال را پیشکش می‌کنند که به واسطه آن کارها یا اعمال امکان نجات می‌تواند وجود داشته باشد اما عیسای مسیح خود را پیشکش می‌کند که با ایمان به او ما می‌توانیم نجات پیدا کنیم.

دانلود