عیسای مسیح و جزیه گیر

  ۱ ساعت

  ۲ مه ۲۰۲۳


همه ما انسانها کمبودیها، ضعیفیها، نواقص در زندگی داریم. سوال در اینجاست که در بین همه چالشها و مشکلات چگونه خدا را جستجو کنیم. ذکی یک جزیه گیر بود و قد کوتاه داشت و عیسای مسیح را جستجو کرد و عیسای مسیح متوجه او شد و با او صحبت کرد. همین گونه وقتی ما عیسای مسیح را جستجو می‌کنیم او متوجه ما می‌شود و می‌خواهد ما را کمک کند و به ما توجه داشته باشد.

دانلود