عیسای مسیح فیض خداست

  

  ۱۱ دِسامبر ۲۰۲۰


حافظ شاعر فارسی زبان می‌گوید

لطف خدا بیشتر از جرم ماست

نکته سربسته چی دانی خموش

آین راز یا نکته سربسته این است که خداوند گناه بشر را بر عیسای مسیح گذاشت که عیسای مسیح با دادن جان خود ما را نجات دهد. در نتیجه ایمان به مرگ عیسای مسیح در صلیب گناهان ما بخشیده شده و ریشه گناه در زندگی ما قطع می‌گردد.

دانلود