عیسای مسیح دوباره برمیگردد آیا آماده هستید؟

  

  ۱۷ آوریل ۲۰۲۰

شاید شما چیزهایی را در باره آمدن دوباره عیسای مسیح شنیده باشید. بار اول عیسای مسیح فروتن شد و به زمین آمد و به خاطر گناه بشر در صلیب جان خود را داد و دوباره زنده شد. بار دوم او منحیث شاه شاهان و خداوند خداوندان خواهد آمد. ما باید آماده و بیدار باشیم.

دانلود