عیسای مسیح در مورد پرداختن مالیه به امپراطور

  ۱ ساعت

  ۲۳ فِورِیه ۲۰۲۰

در مرقس فصل ۱۲ آیه‌های ۱۷-۱۳میخوانیم که رهبران مذهبی می‌خواهند عیسای مسیح را به دام بیاندازند و سوال می‌کنند که آیا به امپراطور مالیه بپردازیم یا نه؟ عیسای مسیح در جواب خود یک درس بزرگ به همه ما می‌دهد که ما پرستش و عبادت را به خدا بدهیم. نقش امپراطور در هر سکه رومی زده شده بود و نقش خدا در در هر یکی ماست. خداوند انسان را به شکل خود و مرد و زن خلق کرد. گناه انسان را از خدا دور ساخت. ما با توبه از گناه دوباره می‌توانیم زندگی خود را به خدا بدهیم.

دانلود