علایم زمان آخر

  ۱ ساعت

  ۳ آوریل ۲۰۲۰


در مرقس فصل ۱۳ آیه‌های ۱-۱۳ عیسای مسیح به ما در مورد علایم زمان آخر صحبت می‌کند. عیسای مسیح این علایم را به زایمان مقایسه می‌کند. مادران در وقت زایمان در و عداب می‌بینند اما در نتیجه زنده گی نو خلق می‌گردد و نوزاد تولد می‌شود. بلی درد و مریضی و شکنجه و ویروس پیش از آمدن دوباره عیسای مسیح منحیث خدای خدایان خواهد بود. اما خداوند زمین و آسمان نو خواهد ساخت (مکاشفه فصل ۲۱ آیه‌های ۱-۸) یعنی جایی که درد و رنج و عذاب و گریه نخواهد بود. امید ما در عیسای مسیح است. عیسای مسیح نجات دهنده و خداوند ماست.

دانلود