ظاهر شدن عیسای مسیح شاگردان و صعود عیسای مسیح به آسمان

  ۱ ساعت

  ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰

در مرقس فصل ۱۶ آیه‌های ۹-۲۰ ما می‌خوانیم که عیسای مسیح به زنان و شاگردان ظاهرشد. عیسای مسیح آخری رهنماییهای خود را به شاگردان داد: به همه دنیا بروید و خبر خوش را برسانید. شاگردان با ایمان به عیسای مسیح به جاهای مختلف رفتند و خبرخوش را رساندند. خداوند کار شاگردان را برکت داد و در دو هزار سال گذشته می‌لیونها نفر به عیسای مسیح ایمان آوردند که شامل افغانها و ایرانیان نیز می‌شود.

دانلود