صلح با همنوع ما

  ۲۷ دقیقه

  ۱۸ اوت ۲۰۲۳

همانطور که پدر یا مادر، خود را وقف خدمت به فرزندانش می‌‌‌کند، ما نیز باید آماده‌ای وقف خود به دیگران باشیم. یک مسیحی باید همۀ انسانها را دوست بدارد، باید دیگران را به همان نحوی محبت کند که مسیح ما را محبت نمود. کسی که محبت دارد، به دیگران احترام می‌‌‌گذارد و کسی که برادر یا خواهر خود را محبت می‌‌‌کند، عزت و احترام ایشان را حفظ خواهد نمود. باید همیشه دیگران را بهتر از خود بشماریم. اگر به این اصل ساده عمل نماییم، هرگز شقاق و جدایی در بین ما و خانواده‌ها نخواهد بود.

دانلود