صلح با طبیعت، حیوانات و پرنده‌گان

  ۲۹ دقیقه

  ۲۵ اوت ۲۰۲۳

عشق و توجه به محیط زیست در زند‌ه‌گی انسان از اهمیت و جایگاهی برخوردار است، که باید به آن پابند باشیم. استفاده‌ی درست از منابع طبیعت به خصوص معادن، جنگلات و توجه به حیوانات و پرند‌ه‌گان از وظایف هر انسان در روی زمین است. تمام چیزهای را که خداوند برای استفاده‌ی ما خلق کرده است، نه تنها که به خاطر آن شکرگزار باشیم بلکه از آن مواظبت نیز نماییم. در صید حیوانات و پرند‌ه‌گان اسراف نکنیم.

دانلود