صعود عیسای مسیح به فایده ماست

  ۵۷ ثانیه

  ۲۲ مه ۲۰۲۰

اگر یک دوست نزدیک یا استاد و رهنمای ما از ما دور شود ما غمگین می‌شویم. وقتی عیسای مسیح به آسمان صعود کرد و از شاگردان جدا شد، شاگردان خوش و خوشحال بودند و با خوش عیسای مسیح را پرستش کردند. عیسای مسیح وعده داد که آرامش دهنده یا روح خدا را روان خواهد کرد که روح خدا در روز پنطیکاست به ایمانداران نازل شد.

دانلود