صبر و دعا

  ۱ ساعت

  ۳۰ اُکتُبر ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۵ آیه‌های ۷-۱۲ به ما درس می‌دهد که در چالشهای زندگی با صبر و حوصله باشیم. شاید ما سوال کنیم که چی قدر صبر کنیم؟ جواب این است تا وقتی که عیسای مسیح دوباره برمیگردد. وقتی کتاب مقدس به ما درس می‌دهد که با حوصله باشیم به این معناست که ما امید داریم و در شریک ساختن خبر خوش عیسای مسیح با دیگران فعال هستیم. یک عده مردم وقتی به حوصله و صبر می‌شوند به سوگند خوردن یا قسم خوردن شروع می‌کنند. سوگند خوردن هیچ چیز را تغییر نمیدهد و ما را کمک نمیکند. کتاب مقدس به صورت واضح می‌گوید که سوگند نخورید.

دانلود