شیطان و ارواحی پلید

  ۲۷ دقیقه

  ۲۷ اوت ۲۰۲۰

ارواح شریر، همان فرشتگان رانده شده می‌‌باشند. مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۹ اینطور آنها را توصیف می‌‌کند:” بله، این اژدهای بزرگ، یعنی آن مار قدیمی که اسمش ابلیس یا شیطان است و همان کسی است که تمام مردم دنیا را فریب می‌‌‌دهد، با تمام دار و دسته‌اش بر زمین افکنده شد”. رانده شدن شیطان به طور نمادین در اشعیا فصل ۱۴ آیه‌های ۱۲ تا ۱۵ و حزقیال فصل ۲۸ آیه‌های ۱۲ تا ۱۵ توصیف شده است. زمانیکه شیطان رانده شد، بر اساس مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۴، یک سوم فرشتگان را همراه خودش برد. یهودا آیه ۶ نیز عنوان می‌‌کند که آنها فرشتگانی بودند که گناه کردند. بنابراین، بر اساس کتاب مقدس، ارواح شریر همان فرشتگان رانده شده هستند که همراه شیطان بر ضد خدا شورش کردند.

دانلود