شکنجه شده گان راه عدالت

  ۲۸ دقیقه

  ۱۶ مارس ۲۰۲۲

در طول تاریخ، از زمان قتل هابیل توسط قاین، کسانی بوده اند که با قوم خدا مخالفت کرده و به آنها جفا رسانیده اند.
ولی کلام خدا می‌گوید، خوشا بحال کسانی که در راه عدالت جفا .می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از ایشان است

دانلود