شنیدن و انجام دادن

  

  ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۱ آیه‌های ۱۹-۲۷ به ما درس مهم در مورد زندگی کردن براساس ایمان را می‌دهد. وقتی ما در مشکلات باشیم، ما قهر می‌شویم و براساس احساسات عکس العمل نشان می‌دهیم. اما یعقوب به می‌گوید که به زودی قهر نشویم و حوصله شنیدن دیگران را داشته باشیم. آیه ۲۷ به ما می‌گوید که دینداری واقعی آنست که به یتیمان و بیوه زنان کمک کنیم و از فساد دنیا دور باشیم. ما می‌آموزیم که وقتی قهر می‌شویم ما نباید گناه کنیم یعنی باید به کسی ضرر نرسانیم و دیگران را دشنام ندهیم. ما باید همیشه زندگی خود را به عیسای مسیح بسپاریم چون که عیسای مسیح ما را دوست دارد.

دانلود