شما در طوفان زندگی چی عکس العمل نشان می‌دهید؟

  

  ۲۲ ژانوِیه ۲۰۲۱

ما پیروان عیسای مسیح در طوفانهای زندگی، عیسای مسیح را صدا می‌زنیم و از او کمک می‌خواهیم. عیسای مسیح قدرت و صلاحیت دارد و می‌تواند ما را نجات دهد

دانلود