شما در سختیها و مشکلات زندگی به کی مراجعه می‌کنید؟

  

  ۵ فِورِیه ۲۰۲۱

یک تعداد در سختیها و مشکلات زندگی، دیگران را ملامت می‌کنند یا کوشش می‌کنند به نیرو و قدرت خود از سختیها عبور کنند. اما ما پیروان عیسای مسیح در سختیها به عیسای مسیح ایمان و اطمینان داریم که او ما کمک خواهد کرد و به ما نیرو و قدرت خواهد بخشید.

دانلود