شریک کردن برکات خداوند از طریق رادیو

  ۲۷ دقیقه

  ۱۱ ژانوِیه ۲۰۲۱

مطابق حکم عیسی مسیح، این بر تمام پیروان او واجب است که پیام نجات بخش عیسی مسیح را برای مردمی که این پیام را نشینده اند، برسانند. صرف اعلان کنند، بالای کسی به زور تحمیل نکنند. کسانیکه این پیام را می‌‌‌پذیرند از سلامتی خدا برخوردار می‌‌‌شوند و از زندگی خدا پسندانه لذت می‌‌برند.

دانلود