شریک سازی زندگی با دیگران

  ۳۰ دقیقه

  ۲۹ آوریل ۲۰۱۲

تمام اعضای کلیسا درمسیح یک بدن است. پس در خوشی و غم یک دیگر باید شریک باشد. این شریک سازی زندگی به اعضای کلیسا کمک می‌‌‌کند تا به یک دیگر خود نزدیک شوند. وقتی خدا ما را دریک وظیفه مقرر می‌‌‌کند، حتماً یک مقصد برای ما دارد. اول درمورد مردم با خداوند گپ زده شود، بعدا در باره خدا با مردم. وقتی ما در باره عیسی مسیح با مردم گپ می‌‌‌زنیم نه تنها حرف‌های ما بلکه زندگی و عمل ما نیز درمورد او گپ می‌‌‌زند، که روح‌القدوس ما را دراین کار کمک می‌‌‌کند.

دانلود