شام آخر عیسی مسیح پیش از مصلوب شدن

  ۱ ساعت

  ۱ مه ۲۰۲۰

مرقس فصل ۱۴ آیه‌های ۱۲-۲۶ می‌گوید که عیسای مسیح در مورد عهد و پیمان جدید از طریق مرگش در صلیب صحبت می‌کند. عیسای مسیح خون خود را در صلیب به خاطر گناهان ما می‌ریزاند و این پیمان جدید است. مهمترین نکته در این درس این است که هیچ چیز در زندگی عیسای مسیح تصادفی نیست بلکه همه چیز پلان شده و هدفمند است. عیسای مسیح جان خود را داد تا ما زندگی داشته باشیم.

دانلود