شاد شادم

  ۱ نُوامبر ۲۰۱۲

شـاد شادم خـــــــدا دارم، روح عـــیسـی در وجـــودم
می پـرسـتــم هــم سـتـایـــــم، یـهـوه را در وجـــودم
نام او را با حـمد خوانم، چــــون نشـسته در وجـودم
قـــدوس مــن گـشـت قـــربان، آمــــده او در وجـودم
آری یاران ایمـانــــداران، شـــــاد شـادم در وجـــودم
شادیم را کـس نگــیرد، چـونکه او هست در وجودم
لمـس کرده او انــــدرونم، زشـتیم ریخـت از وجـودم
بـیـدار کرده، وجـــدانـم را، شـادیـش داد بـه وجـودم
شادمان هـسـتم که من رَستَــــم، از گناهانِ وجـــودم
شادی کنم شادمان هــــستم، که بخشیده این وجـودم
جـــلال دهـم سپاس گـویـم، عـیسی نامت در وجـودم
خدا در او، عیسی در من، روح او هست در وجودم

                                                            (امین )

مقاله‌های اخیرا