شادمانی حقیقی را در ایمان به عیسای مسیح تجربه کنید

  

  ۲۸ ژانوِیه ۲۰۲۲

کلام خدا به ما می‌‌گوید که در او شادمان باشیم, و در اینجا مقصد خوشی ظاهری نیست, بلکه رسیدن به شادمانی قلبیست, یعنی ما بتوانیم علیرغم مشکلات و فراز و نشیب‌های زندگی در خداوند شاد باشیم و این تنها از طریق ایمان به عیسای مسیح ممکن است.

دانلود