سرود مریم

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ فِورِیه ۲۰۱۸

آیا سرودی را می‌‌شناسید که مردم در طول دو هزار سال گذشته زمزمه کرده‌اند و در آینده هم به همان شوق زمزمه خواهند کرد؟ بلی این سرود مریم است. سرود خوشی یک مادر برای فرزند وعده شده‌اش. سرود شکر گزاری، سرود استقبال کردن و جشن گرفتن ارادهٔ خدا برای انجام دادن کار عظیم برای نجات انسان. سرود فدا کاری یک مادر برای رهایی از ظلم و ستم زور مندان است.

دانلود