سرود ستایش توسط زکریا

  ۲۹ دقیقه

  ۲۳ آوریل ۲۰۱۸

در برابر بی عدالتی چه باید کرد؟ دو پیراهن دارید یکی آن را به کسی که ندارد بدهید. رشوت نخورید. او کی است که این حرف‌ها را می‌زند؟ او نه تنها گناهان مردم بلکه گناه پادشاه را هم بر رخش کشید. آیا او مسیح موعود است که با قدرت مردم را به گناهان شان متوجه می‌سازد؟ او خودش می‌گوید مسیح موعود نیست پس او کیست؟

دانلود